Prairie Agri Photo Ltd.

195 Main St. S., Carman, MB